• "Hayata Hazırlar"

Hedeflerimiz ve Değerlerimiz

Hedeflerimiz ve Değerlerimiz

HEDEFLERİMİZ

Misyonumuzu gerçekleştirmek doğrultusunda hedeflerimiz, öğrencilerimize nitelikli ve bütünsel bir eğitim sunarak, öğrencilerin;

• Atatürk ilke ve inkılaplarına gönülden bağlı, 

• Akademik hayatları boyunca hem yurt içinde, hem de yurtdışında yüksek başarı gösteren,

• Zihnen, bedenen ve ruhen kendilerini geliştirip, dengeli bireyler olarak, yüksek öğrenimden başlayarak yaşam boyu öğrenmeyi devam ettirebilen,

• Eleştirel düşünmeyi bilen, sosyal becerilerle donanmış ve etkin iletişim kurabilen,

• Adil, karşılıklı saygıya inanan; insan hakları, ahlaklı yaşam, hoşgörü ve kişisel disiplin ilkelerine bağlı,

• Birden fazla dil öğrenerek ve kültürler arası etkileşim yoluyla, farklı kültürlerin ve bakış açılarının sunduğu zenginlikten daha çok yararlanabileceği düşüncesini benimsemiş,

• Çevre sorunlarına duyarlı ve doğanın korunmasına önem veren,

• Bilimsel yöntemler, edebi ve sanatsal yaklaşımlar, bilişim teknolojileri ve sosyal bilimleri kullanarak, yaratıcı ve yeniliklere açık bir biçimde mesleğine ve yaşama uyum sağlayan,

• Sorumluluk sahibi, insiyatif kullanan, başladığı işi bitiren, dürüst, cömert, takım çalışması yapabilen, demokratik lider niteliklerine sahip,

• Yaşamları boyunca insanlığa hizmet amacıyla, demokratik süreçlere katılan ve gönüllü yardım kuruluşlarında görev alan bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

KURUMSAL DEĞERLERİMİZ

Okul çalışanları olarak;

* Görevlerimizi yerine getirirken objektiflik ilkesini uygularız,

* Tüm ilişkilerde insana saygı esasını uygular; çalışan ve hizmet alanların beklenti duygu ve düşüncelerine değer veririz,

* Kurumsal ve bireysel gelişmenin “Sürekli Eğitim ve İyileştirme” anlayışının uygulanması sonucu gerçekleşeceğine inanırız ve bu doğrultuda eğitim ve iyileştirme sonuçlarını en etkin şekilde değerlendiririz,

* Çalışmalarda etkililik ve verimliliğin ekip çalışmalarıyla sağlanacağı anlayışı kabullenilerek ekip çalışmalarına gereken önemi veririz,

* Kurumsal ve bireysel gelişmelerin bilimsel verilerin uygulama hayatına geçirilmesiyle sağlanacağına inanırız,

* Kurumda çalışmaların bilimsel veriler doğrultusunda ve mevzuatına uygun olarak gerçekleştirildiğinde başarı sağlanacağına inanırız,

* Görev dağılımı ve hizmet sunumunda adil oluruz ve çalışanın kurum katkısını tanıyıp takdir ederiz.

* Eğitime yapılan yatırımı kutsal sayarız.

Temel Değerlerimiz;

• Atatürk ilke ve devrimlerini, bu çizgide bir demokrasi ve barış anlayışını benimseriz.

• Çalışanlarımızın gelişiminin bizim gelişimimiz olduğuna inanırız.

• Okulumuzdaki her çalışanın gelişmesi için ortamlar hazırlarız.

• Başarının takım çalışmasıyla yakalanacağına inanırız.

• Değişimin ve sürekli gelişimin önemine inanırız.

• Öğrenci, veli ve toplumun beklentilerini karşılayacak bir gelişimin yanındayız.

• Tüm çalışanların gelişmesi için fırsat eşitliği sağlarız.

• Çalışanları tanır; onların yeteneklerini geliştirir, fikirlerine değer veririz.

• Eğitime yapılan yatırımı kutsal sayar, her türlü desteği veririz.

• Ar-ge çalışmalarına önem veririz.

• Gelişmede bilimsellik ve akılcılığı temele alırız.

• Okulumuzda yapılan çalışmaların ülkemize ve insanlığa katkı getireceğine inanırız.

• Kurumdaki tüm çalışanların sürekli eğitimin bir parçası olduğuna inanırız.

• Yaşamın her boyutunda etkin olarak yer almayı ve zamanı iyi kullanmayı temele alırız.

• İlişkilerinde; dürüstlüğü, güveni, hoşgörüyü esas alan ve etkili iletişim kurabilen bireyler olmayı tercih ederiz.

• Kendisiyle barışık, sağlıklı bir güven duygusu ve özdenetim geliştirmiş bireyler olmayı yeğleriz.

• Paylaşarak gelişeceğimizin bilinciyle işbirliğini işbölümünden üstün tutarız.

• Estetik duygumuzu-görüşümüzü geliştirerek bunu yaşamımıza yansıtabiliriz.

• Ana dilimizin ve evrensel dillerden İngilizcenin etkili biçimde kullanılmasını amaçlarız.

• Kendi toplumsal değerlerimizin evrensel değerler içindeki önemini görüp bu değerlerin gelişimi konusunda mücadele edebiliriz.

• Kendimize ve insanlığa karşı sorumluluklarımızı yerine getirip doğal çevreyle uyum içinde yaşayabiliriz.

• Düşünsel ve bedensel emeğe saygı duyarız.

• Eleştirel ve analitik düşünme gücüne sahip olmak için gereken tüm çabayı gösteririz.

• Hedefler doğrultusunda sürekli ve yeniden öğrenme çabasıyla bilgi toplama yollarını araştırırız.

• Yaratıcı çözümleri alışılmış çözümlerin üzerinde tutup sorunlara yaratıcı ve yapıcı çözümler üretme çabası içindeyiz.

• Bilgiyi gelişimin, yetkinliğin ve saygınlığın kaynağı olarak görürüz. • Var olan bilgiyi yeni bilgiler üretmek için kullanıp bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yaşamımıza yansıtabiliriz.

• Geleceği bugünden planlar, öğrencilerimizi hayata hazırlarız.