• "Hayata Hazırlar"

Anadil Politikamız

Anadil Politikamız

ANA DİL POLİTİKAMIZ

Genel Bakış:

Dünyayı anlamlandırmada, bireyin sosyal becerilerini geliştirmede dil en etkin araçtır, dil evrenin şifresidir, iletişimin temeli, zihinsel faaliyetlerin beslendiği kaynaktır. Yaşamın bir parçası olan bireyin kendisinden yola çıkarak ailesini, çevresini, sosyal hayatını ve evreni çözümleyen canlı bir varlıktır. Okulumuz, kendi kültüründen yola çıkarak uluslararası değerleri anlayacak ve farklı kültürlerle işbirliğini güçlendirecek tarzda ana dil ve yabancı dil eğitimine önem verir ve bu doğrultudaki çalışmaları ve çok dilliliği teşvik eder. Dünyadaki tüm topluluklar ve bireyler Anadillerinde daha özgün,zengin,yaratıcı düşünebilirler, sanat ve bilim yapabilmek gelişebilmek ,kendi toplumsal değerlerini koruyabilmek için kendi dillerini geliştirmek ve etkin kullanmak zorundalar eğitimlerini ana dillerinde yapmaları bu sebeple çok önemlidir.

Okulumuzdaki bütün öğrenciler:

• Dil öğrenmenin öneminin farkındadırlar.

• Dilin bir ÜRETİM olduğunun bilincindedirler.

• İletişime geçmek, düşünmek, öğrenmek, kişisel gelişimini sağlamak ve toplumda aktif bir role sahip olabilmek için farklı dilleri öğrenir ve kullanırlar.

• Ana dili ile öğrendiği ikinci ve üçüncü dili kullanırken kendilerine güvenirler.

• Kendilerinin ve başkalarının dili kullanımını kıyaslayarak analiz edebilir ve bunun üzerine düşüncelerini ifade ederler.

• Kültürel ve etnik farklılıkları anlarlar.

Dil Felsefemiz;

Öğrencilerimiz dünya vatandaşları olarak;

* Dili sınırlı bir alanda değil yaşayan bir olgu olarak kabul etmesini,

* Sosyal becerilerini dil yoluyla geliştirmesini,

* Çevre ve toplum sorunlarına duyarlı,

* Dil bilincine sahip, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade eden,

* Dil konusunda araştırmacı ve sorgulayıcı bir bakış açısına sahip,

* Dil olgusundan yola çıkarak kendi kültürüne sahip çıkarken diğer kültürlere, farklı yaşam biçimlerine ve dillere saygılı,

* Dil konusunda, estetik zevkleri gelişmiş, özgür ve özgün fikirler üreten ve bu fikirleri uygun ortamlarda tutarlı bir şekilde savunabilen,

* Dünyayı anlamlandırırken okuduğunu anlayabilen, düşünen ve sorgulayabilen

* Kendini her alanda (bilim sanat spor)yazılı ve sözlü olarak etkili ifade etmesini,

* Farklı dilleri öğrenme konusunda çaba ve istekli olmasını,

* Kendi öğrenme stratejilerinin farkında olmasını ve dönüşümlü düşünebilmesini,

* Dili kültürel bir öğe olarak görüp farklılıklara saygı duymasını,

* Kendisini tüm dil becerilerinde etkili bir şekilde ifade edebilmesini beklemekteyiz.

Amaçlar:

* Özel Teknofen Koleji’nde öğretim dili Türkçedir.

* Ana dil ve yabancı dil eğitimi eş güdümlü olarak yürütülmektedir. Dil öğrenme boyutuyla yabancı dil eğitimi anadille desteklenmekte olup öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurulur.

* Dil öğrenme ile okuldaki tüm paydaşlar anadili doğru ve özenle kullanır.

* Özel Teknofen Koleji’nde dil yoluyla öğrenme boyutunda tüm disiplinler iş birliği içerisinde çalışarak çocuğun farklı dillerde kendini ifade etmesini amaçlanır.

Anadil politikamız;

• Okulun öğretim dili Türkçedir.

• Özel Teknofen Koleji; öğrenmenin temelinde anadilin var olduğunu bilir ve anaokulundan itibaren dil eğitimine önem verir.

• Bütün öğretmenlerimiz bir dil öğretmeni gibi dilin kullanımına ve kurallarına dikkat ederek bu kuralların yaşantıya geçmesini sağlar. Yaşamın her alanında anadilin özenli, kurallarına uygun ve etkili biçimde kullanılması gerektiğine inanılır.

• Öğretmenlerimiz dil öğrenme ile ilgili bütünsel bir yaklaşım sağlayabilmek için dil öğretimindeki anlama, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini kazandırırken, yaklaşımları, inançları, değerleri ve gelenekleri de bu becerilerle uyumlu olarak öğrencilere verirler.

• Dil öğrenme aktiviteleri öğrencilerin ihtiyaç, ilgi, motivasyon ve karakterleri doğrultusunda hazırlanır.

• Okulumuzun dil politikası, bütün öğrencilerin dil üzerinde düşünebileceği ve her bir öğrencinin dili kullanmak için farklı tarzlar ve stratejiler kullanacağı inancı üzerine kurulmuştur. Öğrencilerimiz; kendi dil gelişimlerinin sorumluluğunu almaya, dili öğrenmeye ve kullanmaya yönelik dil yetenekleri konusunda kendilerine güvenmeye teşvik edilir.

• Özel Teknofen Kolejinde yazışma ve yazılı metinlerde kullanılan dil ortaktır.

• Dil politikamızın düzenli olarak -yılda bir- dil politikası komisyonu tarafından değerlendirilmesi ve ihtiyaca yönelik gereken düzenlemenin yapılmasına özen gösterilir.

• Çocuklarımızın dil öğrenme sürecinde velilerimizin ve tüm okul çalışanlarımızın etkin olduğu gerçekliği nedeniyle,velilerimiz ve çalışanlarımızı dili doğru kullanmaları konusunda eğitici seminer çalışmaları yapılır. Anadili Planlama ve Uygulamalarımız; Özel Teknofen Koleji, dilin bilim dalı olduğunu, gelişim ve değişimlerden haberdar olmak güncel olabilmek için yetkin bilim adamı ve akademisyenlerden danışmanlık hizmeti alır. . Haftalık derslerin birer saatini kitap okuma, inceleme, proje sunma olarak değerlendirmek,

• 1.2.3. sınıflarda rehberlik çalışmaları ile bütünleşerek uygulanan aile destekli okuma projelerine yer vermek,

• Küçük yaş grubunda şarkılar, hikâyeler ve oyunların anadilde iletişimin ve ifade becerilerinin gelişimi için araç olduğu bilinerek okuma yazmayla birlikte okuma anlama, yazma becerilerine yönelik yapılandırmacı yaklaşım anlayışıyla düzenlenmiş etkinlikler kullanmak,

• Görsel ve uygulamalı çalışmaları artırmak amacıyla, elektronik ortamlarda, interaktif programlar hazırlamak,

• Dil becerilerini geliştirmek ve yazılı anlatımda başarılı olmalarını sağlamak,

• Edebiyat zevki ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmak,

• Öğretmenler arasında ekip çalışması oluşturarak, öğrencilerin yaratıcılıklarını sergileme olanağı sağlamak,

• Öğrenciyi okul içinde daha aktif hale getirerek öğrenci merkezli eğitim ve sosyal faaliyet ortamı kazandırmak,

• Yeni düşünceler üretebilme yeteneğini geliştirmek,

• Araştırma, tartışma, anlama, değerlendirme ve yorumlama yeteneklerini geliştirmek,

• Öğrencilerin sanat zevk ve anlayışlarını geliştirmek,

• Dille gerçekleştirilen sanatın etkinliklerini anlayabilecek zevk ve bilgi birikimini kazandırmak,

• Dil ve edebiyat ilişkisini kavratmak,

• Edebiyat ile diğer çalışma alanları ve bilim dalları arasındaki ilişkiyi kavratmak,

• Edebiyatın kültürel ve tarihî olandan hareketle dille gerçekleşen bir güzel sanat etkinliği olduğunu kavratmak,

• Edebî eser ve metinlerin, ortaya çıktıkları dönemi, güzel sanatlara özgü duyarlılıkla yapı, tema, dil ve anlatım bakımlarından temsil ettiklerini sezdirmek,

• Edebî metinleri yapı, tema, dil, anlatım ve anlam bakımlarından yazıldıkları dönemin zihniyetiyle ilişkilendirmek,

• Ulusal ve evrensel değerlerin sanat eseri olan edebî metinlerde zenginleşerek varlıklarını nasıl sürdürdüklerini kavratmak,

• Türkçenin, tarihî akış içinde yaşanılan medeniyet daireleri çevresinde nasıl zenginleştiğini ve edebiyat dili haline geldiğini kavratmak,

• Toplumsal hayatın ve her türlü bireysel değerin edebî metinlerde nasıl yansıdığını belirlemek,

• Zamanın akışına paralel olarak- en eski dönemden bugüne- hümanist anlayışla ulusların yaşama tarzını, düşüncesini, dil zevkini ve kültür hayatına özgü gelişmeleri edebî metinler çerçevesinde değerlendirmek,

• Edebî metinlerden hareketle kültür hayatının, tarihin ve edebiyatın birbirinden ayrılmaz bir bütün oluşturduğunu kavratmak,

• Edebî eserler çerçevesinde Türk ve Dünya insanının kültür, anlayış ve zevk bakımından gelişmesini kavratmak,

• Edebi eserler yoluyla farklı kimlikleri tanımak ve onları anlamaya çalışmak,

• Öğrencilerin; kazandıkları yöntem ve dikkatle karşılaştıkları her türlü yazılı ve sözlü metni anlamalarını, değerlendirmelerini ve yorumlamalarını sağlamak,

• Başta sanat metinleri olmak üzere her türlü metinde ulusal ve evrensel kültür, düşünce ve zevk öğelerini belirlemek; bunlar arasındaki ilişkiyi kavratmak,

• Bilim dili olarak Türkçeyi öne çıkarmak, bilim terminolojisini geliştirmek için sembol ve birimlerin adlandırılmasında farklı dillerdeki karşılıklarını öğretmek. Böylelikle bilimsel terimlerin uluslararası alanlarda ve anadilde nasıl kullanıldığını kavratmak, bilimsel araştırma ve çalışmalarda bu becerilerden yararlandırmak,

• Her türlü insan etkinliğinin edebî eserlerde, sanata has duyarlılıkla dile getirilerek değerlendirildiğini kavratmak esas alınır.