• "Hayata Hazırlar"

Yabancı Dil Politikamız

Yabancı Dil Politikamız

ÖZEL TEKNOFEN KOLEJİ’NDE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ

Gerçek anlamda bir yabancı dil öğretimi Kolejimizin öncelikli hedefleri arasındadır. Maalesef ülkemizde yabancı dil öğretiminin bir başarı öyküsünden bahsetmek mümkün değildir. Bu konuda bir zihniyet sorunu olduğu görülmekte ve bu değişmedikçe yabancı dil öğretiminde bir başarı öyküsü yazmanın zor olduğu görülmektedir. Bu konudaki asıl sorun, dilin kendisinin edinilmesi şeklindeki yaklaşım yerine dil hakkında bilgiler verilmesi şeklinde ifade edebileceğimiz yaklaşımın uygulamada benimsenmiş olmasıdır. Yabancı dil öğretiminde gramer ağırlıklı yaklaşım belki de başka hiçbir ülkede olmayan bir şekilde eğitim sistemimizde baş tacı edilmiş ve dili edinmenin önünde çok önemli bir engel oluşturmuştur. Çünkü bu yaklaşım yabancı dile tutunarak öğrenme, onunla yoğrulma ve onu içselleştirme yerine ona dışarıdan ve kendini olaydan soyutlamış bir gözlemci olarak bakmayı gerektirmektedir. Teknofen Koleji’nde yabancı dil öğretimi; öğrencilerimizin dinlediğini ve okuduğunu anlayabilme, duygu ve düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerilerinin edinilmesi ve geliştirilmesi anlayışı ve hedefleri üzerine oturmaktadır. Bu doğrultuda yabancı dilin hayattan kopuk, salt gramer odaklı ve bir çeşit şifre çözme yaklaşımları ile değil, yaşayan bir dil olarak ve işlevsel yönüyle edinilmesi amaçlanmaktadır. Bu yaklaşımda öğrenci edilgen konumda dışarıdan bir gözlemci gibi ve sadece dinleyen değil; deneyen, düzelten, tekrarlayan, uygulayan, geliştiren, etkileşime giren, üreten ve dille iç içe bir konumdadır.

Yabancı Dil Planlama ve Uygulamalarında;

• Okulda hedef dil olan İngilizcenin öğrenilmesi için gerekli olan atmosfer ve ilgi alanları öğrencilere sağlanır.

• İngilizcenin öğrenilmesi ve geliştirilmesi ile bu etkinliklerin sürdürülebilir hale getirilmesi için düzenli olarak yapılacak toplantılarla elde edilen veriler incelenir ve uygulamaya yönelik kararlar alınır.

• Tema ve konu seçimleri öğrencilerin; öğretmenleri, diğer öğrenciler ve okul dışı çevreleriyle olan etkileşimlerinde de kullanabilecekleri farklı disiplinlerden yapılır.

• Öğrenciler, yaşlarına göre ilgi alanlarının yanı sıra küresel sorunlar ve çözüm arayışları konularında da araştırmaya, öğrenmeye, bulgularını sunumlarla ve tartışma ortamlarıyla paylaşmaya yönlendirilir. Yaratıcılıklarını ve edindikleri bilgileri kullanarak kendilerini ifade eden ürünler oluşturmaları konusunda teşvik edilir.

• Her sene başında derslerin yıllık planları yapılırken öğretim programlarında ile Özel Teknofen Koleji olarak öngörülen hedeflere ulaşmak için yapılacak çalışmalar, kullanılacak kaynaklar, araçlar, öğrencilerin yaş gruplarına uygun eğitim ve öğretim, ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri belirlenir. Planlamada bütün kazanım ve becerilerin hangi sıklıkla ve hangi araçlarla ölçülüp değerlendirileceği, farklı öğrenme ihtiyaçlarının belirlenmesi durumunda alınacak önlemler, kullanılacak yöntemler planlanır.

• Öğrencilerin her bir sınıf düzeyi için öğretim programlarında belirlenen yetkinlik seviyelerine ulaşmalarında kullanılacak olan ders materyal ve içerikleri (video, ses kayıtları, başvuru kaynakları vb.) ders kitapları, hikâye kitapları vb. öğretim programlarına uygunluğu dikkate alınarak değerlendirilir, belirlenir ve onaylanır.

• Dönem başlarında ve dönem içinde yapılan toplantılarda öğrenciler tek tek değerlendirilerek farklı ihtiyaçları ortaya çıkan öğrencilere ihtiyaçlarına uygun destekte sunulur.

• Özel Teknofen Koleji’nde öğrencilerin yabancı dil öğrenmelerinin sorumluluğunu kendilerinin almasına çok önem verilir. Bu sebeple öğrencilerden anaokulundan itibaren portfolyo tutmaları ve her öğretim yılı sonunda bu portfolyolarını yaş grubuna bağlı olarak aileleri, öğretmenleri veya arkadaşları ile paylaşmaları beklenir.

• Okulda öğrencilerin yabancı dilde kitap okumalarına büyük önem verilir. Bu amaçla yabancı dilde yayınlanan yaş gruplarına uygun kitaplar düzenli olarak takip edilir ve bu kitapların okul kütüphanesine satın alımı yapılır. Öğrenciler küçük yaştan itibaren öğretmenleri ile düzenli kütüphane ziyaretleri yaparak seviyelerine uygun kitap seçmeleri konusunda bilgilendirilirler ve kitap okuma konusunda özendirilirler.

• Her gün değişmekte ve gelişmekte olan modern dünyaya uyum sağlamak amacıyla teknolojiyi derslerde kullanmaları, dil öğretimindeki gelişmeleri ve yenilikleri takip etmeleri amacıyla İngilizce öğretmenleri mesleki gelişimlerini sürdürmeleri konusunda cesaretlendirilir ve okul yönetimi tarafından desteklenir. Bu amaçla yabancı dil öğretmenleri yıl içinde dil öğretimi ile ilgili düzenlenen konferans, sempozyum, atölye çalışmaları vb. katılırlar ve deneyimlerini diğer meslektaşlarıyla paylaşırlar.

• Yabancı diller bölüm başkanı hizmet içi eğitim konusunda mesleki gelişim olanaklarını takip eder ve öğretmenlere önerir, onları yönlendirir. Uygun gördüğü hallerde, ihtiyaç olan konularda okula danışman/eğitmen getirilmesini organize eder.

• Okulla ilgili kapı isimlikleri, tabelalar, okul web sitesi, broşürler vb. araç gereç ve dökümanın hem Türkçe hem de İngilizce olmasına özen gösterilir.

Özel Teknofen Koleji’nde dil eğitimi üç ana eksen üzerinde planlanır;

1. Dil Öğrenme

2. Dil Yoluyla Öğrenme

3. Dil Hakkında Öğrenme

Hazırlık ve 1. Sınıf Dil Çalışmaları “Dil Öğrenme” bireyin aile ortamında başlayıp giderek genişleyen sosyal çevresinde artan iletişim ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği süreci ifade eder. Bu süreç hazırlık sınıfında “Sezgisel Okuma” çalışmalarının eklenmesiyle desteklenir. Öğrencilerin görsel ve işitsel duyularına yönelik hazırlanan program doğrultusunda dil alanında “okul hazır oluşluk alt yapısı” oluşturulur. Hazırlık sınıfında görsel okuma-sunma etkinlikleri ile başlayan anadil öğretimi 1. sınıf programında sesi hissetme, mekanik okuma-yazma çalışmalarıyla devam eder. Bu çalışmalar altında görsellerle harf hissetme, ses tanıma şarkıları, harf resimleri ile diğer disiplinler dil yoluyla öğrenme boyutunda sürece dâhil olurlar. Yabancı dil öğretimi, anadille eş güdümlü olarak yürütülmekte olup hazırlık ve birinci sınıflarımızda görsellerle desteklenen ses çalışmalarının şarkı ve oyunların etkin olduğu bir programla yürütülmektedir. Dil öğretiminde yazma çalışmaları küçük kas/kas koordinasyonu becerilerini geliştirmek amacıyla düzenli ve düzensiz çizgi çalışmaları, kil ve hamur etkinlikleri vb. yapılarak ses ve sözcük yazımına geçilir.

2-4. Sınıflarda Dil Çalışmaları

2, 3 ve 4. sınıfta mekanik okumadan anlamlı okumaya geçiş sağlanır ve bu alanda öğrenciler görsel okuma, metin analizi, metne bağlı ve metin üstü sorular, konu–ana fikir çalışmaları ile dil yoluyla hayatı okur. Yabancı dilde sözcükle başlayan süreç cümleler ve mekanik metin okuma ile devam eder. İlkokul öğrencilerimiz yabancı dil öğrenimi süreci sonunda anlamlı okur, okuduğunu analiz eder ve metnin konu ana fikrini bulur. Cümle ve metinlerle yapılan dikte çalışmaları ile yazı iyileştirilir ve yazı günlük hayatla ve diğer disiplinlerle desteklenir. Gezi öncesi araştırmalar, gezi esnasında tutulan notlar, gezi sonrası kitapçıklar, hikâye ve şiir yazma ile yazıda dil becerisi gelişir. Öğrenciler öğrenme günlüğü kullanarak öğrenmeleriyle ilgili duygu ve düşüncelerini yazı yoluyla ifade eder. İlkokul sonunda her öğrenci not tutar, kompozisyon yazar ve yazım kurallarına uyarak dilini yazıya aktarır. Yabancı dilde cümle çalışmaları ile yazı dili gelişir ve kısa hikâyeler, hikâye analizleri yazımı ve günlük hayattaki duygu ve düşüncelerini yazı yoluyla ifade eder. Özellikle 3. sınıf itibariyle yürütülen öykü/hikâye, şiir, roman vb. yazın türlerini inceleme etkinlikleri yoluyla öğrenciler “Dil Hakkında Öğrenme” sürecine adım atarlar. İlkokul eğitiminin son sınıfı olan 4. sınıf öğrencileri dilde akademik ve bilimsel öğretimin (ortaokul) alt yapısını oluşturacak programlarla desteklenirler. 4. Sınıf ortak değerlendirme çalışmalarıyla ulusal/uluslararası sınavlara hazırlık sürecinin başladığı sınıftır.

Dilde Ortaokul Programı

Akademik ve bilimsel çalışmaların yoğunlaştığı ortaokul sınıflarında dil programı “Dil Hakkında Öğrenme” ekseni üzerinde yoğunlaşır. Nitelikli okuma-yazma çalışmalarına ek olarak, anadil ve yabancı dil çalışmalarında dilin yapısının ve işlevinin, benzerlik ve farklılıklarının yanı sıra dil-kültür bağlamının sorgulandığı bir program üzerinden çalışmalar yürütülür. Edebi metin analizleri, münazaralar, kitap atölyesi etkinlikleri gibi çalışmalarla öğrencilerin etkin dil kullanımı desteklenir. LGS Sınavına hazırlık süreci-sınıf düzeyine bağlı olarak-yoğunlaşarak sürdürülür. Dilde yapılan “Deneme Sınavları”, hafta sonu kursları ve “Sınav Maratonu” bu süreçte öğrencilerin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda planlanır.

Dilde Dört Beceri Gelişimin Sağlanması

1. Dinleme (Listening) Öğrencinin yabancı dil ile bağının devamlı canlı tutulabilmesi için mümkün olduğunca dinleme bombardımanına tabi tutulması gerekmektedir. Dinleme adeta dil becerileri arasında kurucu öğedir. Bu nedenle sınıfta kullanılan ders kitabına ait dinleme ve video alıştırmaları iyice anlaşılana kadar defalarca tekrarlanmakta, gerektiğinde transkriptten takibi yapılmakta ve tamamlayıcı alıştırmalar uygulanmaktadır. Dinleme alıştırmalarındaki pratik dile yönelik kalıplar üzerinde iyice durulmakta ve öğrencilerin bunları içselleştirilmesi sağlanmaktadır. Dinleme konuşma ile doğrudan bağlantılı olduğu için konuşma becerisi için de benzer uygulamalar ve dinlemeye dayalı konuşma pratikleri yapılır. Ayrıca okuma parçaları da telaffuza dikkat ederek sınıfta cümle cümle okunur. Konularla ilgili çeşitli dijital içeriklerden dinlemeler yapılır. İngilizce alt yazılı kısa (çizgi) filmleri izledikten sonra günlük dilde kullanılan kalıplaşmış ifadelerle ilgili alıştırmalar yapılır. Ayrıca İngilizce’de konuşulan dil ile yazı dili arasındaki uçurumdan dolayı dinleme-yazma çalışmaları yapılmaktadır. Bunlara ek olarak İngilizce hikayeler mümkün olduğunca dinlemeyle tümleşik olarak işlenir. - Dersteki dinlemeleri transkriptsiz ve transkriptle öğrenci anlayana kadar tekrarlama - Önemli kelime ve kalıpların not alınması, açıklanması ve kullanılması - Ders dışı kaynaklardan dinleme yapmak: hikayeler/ çizgi film ve şarkılar - Telaffuzla yazılış arasındaki farka dikkat - Dinlerken not alma (ana noktalar ve ayrıntı farkı) - Dinlemeye dayalı çoktan seçme ve doldurma çalışmaları - Dinlenilen diyalog veya metnin aynen yazılması - Doğru heceleme çalışmaları - Kulakta İngilizcenin tınısını oluşturmak için mümkün olduğunca çok dinleme alıştırması.

2. Okuma (Reading) Öğrencinin üretmeden ziyade algılama yönüne hitap eden diğer önemli beceri okumadır. Okuma esnasında öğrenci parçayı anlamak için yoğunluklu olarak kelime birikimine ve yapılara ihtiyaç duyar. Teknofen Kolejinde bu amaçla ders kitaplarındaki okuma parçalarına ek olarak çok sayıda okuma parçası ilave olarak işlenmektedir. Parçalar eş anlamlı cümle, çıkarım ve ana fikir odaklı sorularla iyice analiz edilmekte, parçada geçen çeşitli yapı ve kelimeler çok ayrıntılı alıştırmalarla ve yer yer kompozisyon destekli olarak ele alınmaktadır. İlave okuma parçaları için ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış kelime çalışmaları ve cümle tamamlamalarıyla öğrencinin çok sayıda kelime ve yapıyı kalıcı bir şekilde öğrenmeleri sağlanmaktadır. Okuma parçalarında konuların çekici ve öğretici olması için çok sayıda ünlü kişinin hayat hikayeleri üzerinden gidilmektedir.

- Metinler cümle cümle İngilizce telaffuzuyla okunur

- Metine geçmeden beyin fırtınası yapılması

- Metinde geçecek önemli kelimelerle ilgili ön çalışma

- Tarama yöntemiyle belli bir bilgiyi bulma (Scanning and Skimming)

- Ana fikri bulma (Main Idea)

- Ayrıntılı tahlil ve çıkarım soruları (Inference and Restatement)

- Metinde geçen kelimelerin özümsenmesi için çapraz ve tamamlayıcı alıştırmalar

- Metinde geçen yapılarla ilgili alıştırmalar

- Metinde geçen konuyla ilgili konuşma ve yazma çalışmaları.

Kelime (Vocabulary)

Özellikle okuma parçalarında geçen kelimeler; eş anlamlı, tamamlayıcı, zıt anlamlı, yakın anlamlı, beyin fırtınasıyla çağrışım yoluyla kelime grupları oluşturularak kelime haritalarıyla çok değişik formatlarda işlenmektedir. Kelimeyi bağlamından ve yaşayan dilden kopuk bir düzlemde değil, bilakis kelimeyi geçtiği parça veya cümle ile ilişkilendirerek öğretiyoruz. Örnek cümle kurarak, kompozisyon veya konuşma esnasında kullanarak ve değişik ortamlarda sürekli tekrarlayarak tamamlayıcı ve hatırlatıcı bir tarzda bunu yapmaya çalışıyoruz.

- Telaffuzu ile kelimeyi öğrenme

- Kelimeyi cümle içinde öğrenme

- Kelime haritaları ( deniz/ hava durumu/ okul/ hırsızlık/ hastane/ taşıtlar…..)

- Bulmaca ile kelime

- Şekille kelime eşleştirme

- Eşanlamlı ve zıt anlamlı kelimeler

- Kelimeyi baz alarak parçadan geçen cümleleri hatırlama

- Kelimenin kökünden fiil/isim/ sıfat/ zamir çekimini yapmak

- Kelime ile cümle doldurma çalışmaları

- Video veya müzik parçası eşliğinde kelime öğrenme

İngilizce Kalıplar (Expressions/Structures)

Kelime kadar İngilizcenin kalıpları, cümlecik sistemleri ve bağlaçlar dilin anlaşılması ve kullanabilmesinde çok önemlidir. Elbette ki dilin kendine has kelimeleri ve kalıpları olduğu gibi konuşma, yazma ve okumanın da birbirinden faklı kelime ve kalıpları vardır. Diğer bir deyişle okuma esnasında anlamı sökmek için gerekli daha karmaşık kalıplar üzerinde durulduğu gibi kompozisyon ve konuşma becerisi için de yine daha pratik ve kullanım ağırlıklı yapılar üzerinde durulur.

3. Yazma (Writing) Türkiye’de kompozisyon yazmaya karşı bir direnç olduğu herkesin malumudur. Bu engelin bilincinde olarak cümle tamamlamadan başlayarak, güncel ve ilgi çekici konularla basitten zora doğru örnek kompozisyon örnekleriyle öğrencilere yazmayı öğretmekteyiz. Kompozisyonun zormuş gibi görünmesinin nedeni algılama odaklı değil üretme becerisine dayanmasıdır. Üretmek için öğrenicin çok sayıda birbirinden farklı iyi örnekle karşılaşması gerekiyor. Sahip olduklarını yoğurup dile getirmesi gerekiyor. Okuma veya konuşma dili, yazma dilinden farklıdır. Yazmanın kendine has kelimeleri, kalıpları ve organizasyonu vardır. Bu gerçeğin farkında olarak ve öğrencilerin seviyesini gözeterek öğrencilere okuma ve konuşmayla tümleşik bir şekilde yazmayı öğretiyoruz.

Yazma becerisinin konuşma ve okumaya yakın iki faklı yönü bulunmaktadır. Konuşmaya yakın olan yazmaya güncel dilde kullanılan kelime ve kalıplar daha çok hâkimdir; cümleler daha kısa ve diyalog şeklindedir. Okumaya yakın olan kompozisyona ise akademik bir dil hâkimdir; kelimeler daha ileri düzeyde ve kalıplar daha karmaşıktır. İleri seviyedeki sınıflarda akademik kompozisyona örnekler eşliğinde ve uygulamalı olarak ancak öğrenciyi bıktırmadan yer vermekteyiz.

- Konuşma diline yakın yazı örneklerinin içselleştirilmesi

- Bu örnekler kullanılarak ve kılavuzla cümle tamamlama, tam cümle ve paragraf şeklinde kademeli olarak yazma becerisinin geliştirilmesi

- Kompozisyona özgü kelime ve kalıplarla ilgili çalışmalar

- Hayatla iç içe konularla ilgili ve verilen örnek model alınarak kompozisyon yazma (kendini tanıtma/ailesini tanıtma/bir konuyla ilgili mektuptan bahsetme/sevdiğin bir filmi anlatma/ sevdiğin bir kitabı özetleme/ okuduğun bir hikayeyi özetleme/ son tatilini anlat/ hangi mesleki seçmek istersin-neden?/en çok hangi hayvanı seversin-neden?/şehirde yaşamanın avantajları/trafik sorunu nasıl çözülür….)

4. Konuşma (Speaking) Konuşma, dilin en güncel olan kısmıdır ve öğrencinin anında üretmesini gerektiren bir beceridir. Çok sayıda kalıp ve kelime grubunun içselleştirilmesini gerektirmektedir. Yazı diline göre daha kısa kelimelerden oluşmasına rağmen kelime ve kalıpları kendine has bir şekilde kullanmaktadır. Öğrencilere yapılan bir dinleme alıştırması, bir okuma parçası veya izlenen bir videoyla tümleşik biçimde konuşma alıştırmaları yapılmaktadır. Yine yazmada olduğu gibi gerekli ve örnek kalıplar ve örnek konuşma parçaları eşliğinde konuşmalar öğrenciler tarafından yapılmaktadır. Yazılı ve sözlü dil arasında çok büyük bir farklılık olduğu için derste geçen kelimeleri her bir öğrenci tek tek telaffuzuyla uygulayarak öğrenmektedir. Bu şekilde öğrenci kelimeyi sadece şekil olarak değil ses olarak da belliğine yerleştirmektedir.

Konuşma, iletişimde en önemli beceri türüdür. Dinlemeyle iç içedir ve yurtdışına çıkıldığında veya telefon veya internet aracılığıyla yapılan konuşmalarda en çok ihtiyaç duyulan beceridir ve pasif bir öğrenimle gelişmez. Dolayısıyla konuşma alıştırmalarına ders içinde ağırlık vermekteyiz. Son olarak, dinleme-konuşma-yazma ve hatta okuma ayrılmaz bir dörtlü oluşturmaktadır, bundan dolayı bu dört beceriyi derslerde mümkün olduğunca bütüncül olarak ele almaktayız. Dinleme alıştırması yaparken konuyla ilgili konuşma alıştırması da yapmaktayız. Ya da sözlü olarak anlattığımız bir olayı, görüşü veya hikâyeyi yazıya geçirmekteyiz. Yine okuduğumuz bir metinde geçen konu ile ilgili yazılı ve sözlü çalışmalar yapmaktayız. Özetle, diğer üç beceriden konuşmaya yol bulmaktayız.

- Konuşma diline özgü kelime ve kalıpların öğretilmesi

- Örnek konuşma metinleri

- Dinleme ve video izleme esnasında kelime ve kalıpların öğretilmesi

- Destekli ve kılavuzla konuşma metinlerinin üretilmesi (aileyi tanıtma/ kendi öz geçmişi/ ünlü birinin öz geçmişi/ hayalindeki ev/ en iyi arkadaşını anlat/ son tatilin……)

- Derste geçen kelimelerin öğrenciler tarafından doğru bir şekilde telaffuzunun yapılması

- Belli diyalogların ezberlenmesi ve sahnelenmesi

- Belli bir konuyla ilgili beyin fırtınası yapılarak öğrencilerin ortak kelime havuzu oluşturmaları

- Konuşma diline özgü başlangıç yapma, soru sorma, cevaplama ve tepki verme alıştırmaları ve kalıpları

Hazır Bulunuşluk Sınavı

Okul başladığı gün öğrencilerin İngilizce düzeyini ölçmek için hazır bulunuşluk sınavı düzenlenir. Burada elde edilen veriler iki açıdan önemlidir. Bu seviye tespit sınavından elde edilen verilerle öğrencilerin yıl boyu gelişim seyri takip edilir ve öğrencilerde özellikle eksik olan beceriler üzerinde daha fazla durulur. İkinci olarak öğrenciler bu sınavdan alacakları puanlara göre seviyelerine uygun sınıflara yerleştirilir. Diğer bir deyişle öğrenciler İngilizceyi kur sistemine göre seviyelerine denk gelen sınıflarda öğrenirler.

- Öğrencilerin gelişim seyri takip edilir

- Eksik beceriler üzerinde takviye çalışmaları yapılır

- Öğrenciler seviyelerine uygun sınıfa yerleştirilir (İngilizce dersinde)

Kur Sistemi

Dolayısıyla Ortaokul ve Lise Kademelerinde öğrenci yerleştiği sınıfta aşağıdaki seviyelere uygun eğitim alır:

A1- Beginner (Başlangıç)

A2- Elementary (Başlangıç Üstü)

B1- Pre-intermediate (Orta Seviye Öncesi)

B2- Intermediate (Orta)

C1- Upper-intermediate (Orta Üstü)

C2- Advanced (İleri)

Dil Sınıfı

Teknofen Kolejinde 11 ve 12. sınıflara yönelik YKS Dil Sınıfı vardır. Üst düzey İngilizce (YDS-TOEFL-TOEIC-IELTS-SAT ve YKS) konusunda uzman eğitim kadromuz YKS İngilizce konusunda oldukça deneyimlidir. Bu dil sınıfında öğrencilere hem İngilizceyi esaslı/ tam teşekküllü bir şekilde öğretmeyi hem de YKS dil sınavında yüksek derecelerle başarılı olmalarını hedeflemekteyiz. Çok zengin materyal kaynağımızı sistematik bir şekilde öğretiyoruz. Düzenli olarak gelinen aşamayı görmek ve eksiklikleri tamamlamak için değerlendirme sınavları ve ikinci dönemin başından itibaren deneme sınavları düzenli olarak yapılır. Hem çıkmış sorular hem de özgün soru ve denemeler çözülür. Aşağıda yer alan sınavın içeriğindeki teknikler üzerinde ayrıntılı çalışmalar yapmaktayı

- Kelime (Vocabulary)

- Gramer (Grammar)

- Parça İçinde Gramer (Cloze Test)

- Cümle Tamamla (Sentence Completion)

- Okuma Parçaları (Reading Texts)

- Diyalogu Tamamlama (Dialogue Completion)

- Eş anlamlı Cümle (Restatement)

- Duruma Uygun İfade (Suitable Expression)

- Bütünlüğü Bozan Cümle (Irrelevant Sentence)

- Bütünlüğü Sağlayan İfade (Paragraph Completion)

- Çeviri (Translation)

Kaynak Kitaplar ve Materyal

Teknofen Koleji’nde seçkin yayımcı kuruluşların ders kitapları (Textbook) + konuşma (Speaking) ve yazma(Writing) kitapları okutulmaktadır. Ayrıca öğretim kadromuz kitaplarla paralel giden ve öğrencinin ihtiyacına göre düzenlenmiş çok sayıda zengin içerikli materyal hazırlamıştır. Bunlara ek olarak konuları tamamlayıcı dijital materyal içeriklerine yer verilmektedir.