• "Hayata Hazırlar"

PDR Politikamız

PDR Politikamız

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Çalışmaları

Psikolojik Danışma ve Rehberlik çalışmalarımızın en temel hedefi, her öğrencimizin potansiyelini gerçeğe dönüştürmesini sağlamak ve 21. yüzyılın donanımlı bir bireyi olarak hayata hazırlanmasına destek olmaktır.

PDR hizmetleri, tüm öğrencilerimizin ve onların yaşamında önemli rol oynayan paydaşların etkin bir şekilde yararlanabileceği “Gelişimsel ve Önleyici Rehberlik Yaklaşımı” ile ele alınıp yürütülür. Sistemli takip ve sarmal bir yapıda hazırlanmış çalışmalardan oluşan PDR sistemimiz; öğrenci, veli ve öğretmenlerimize uzman destek sunarak akademik, sosyal ve duygusal süreçlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini hedefler. Bu kapsamda öğrencilerimizin psiko-sosyal, akademik ve kariyer yönünden gelişimleri, öncelikli hedefimizdir.

Etkili ve kapsamlı bir ölçme ve değerlendirme yaklaşımıyla, öğrencilerimizin eğitim ve öğretim süreçlerindeki performanslarıyla ilgili tüm bilgiler analiz edilir ve bu analizlere göre eğitim durumu düzenlenir. Ölçme değerlendirme süreçlerinde ve diğer tüm aşamalarda öğrencilerin neleri öğrendikleri, anladıkları, kavradıkları, yapabildikleri ve hissettikleri belirlenmeye çalışılır.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Çalışmaları Kapsamında Öncelikli Hedefler:

1. Psiko-sosyal Gelişim

• Özgüveni ve olumlu benlik algısını geliştirme

• Kişisel sorunlarını çözme becerilerini geliştirme

• Sorumluluk duygusunu geliştirme

• Kendini tanıma becerilerini geliştirme

• Karşısındakini anlama becerilerini geliştirme

• Kendini ifade edebilme becerilerini geliştirme

2. Akademik Gelişim

• Eğitimsel ve akademik başarısını, kapasitesi ile doğru orantılı olarak en üst düzeyde geliştirme

• Eğitimsel ve akademik başarısını engelleyici faktörlerle başa çıkma becerilerini geliştirme

3. Kariyer Gelişimi

• Yetenek, ilgi ve yönelimleri ile ilgili farkındalık düzeyini geliştirme

• Kariyerine yön verecek nitelikli bilgi birikimini geliştirme

• Geleceği ve kariyeri ile ilgili karar verme gücünü geliştirme

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Çalışmaları Kapsamında Uygulamalarımız

Öğrenci Tanıma Programı

Her sınıf seviyesi için farklı yapılandırılmış olan, öğrencilerimizi tanımaya yönelik bu çalışmalar ile öğrencilerin gelişim alanlarında güçlü oldukları ve desteklenmesi gereken yönleri belirlenir. Bu çalışmamız, okula uyum sürecindeki öğrencilerimizin doğru yönlendirilmesinde önemli ipuçları verir ve yapılan görüşme sonucunda anne-babalar bilgilendirilir.

Okula Uyum Programı

Aramıza yeni katılan öğrencilerimizle okulun fiziki olarak tanıtılmasını, tanışma ve kaynaştırma oyunlarını, duygu paylaşımını içeren bir çalışma yapılır. Ailelere süreçle ilgili bilgilendirici seminerler hazırlanır. Ara sınıflara gelen yeni kayıtlı öğrenciler ile ilk bir ay içerisinde mutlaka onları tanımaya yönelik bireysel görüşme yapılır ve veliye öğrencinin okula uyumu ile ilgili bilgi verilir.

Gelişim İzleme Programı

Öğrencilerimizin gelişim sürecindeki akademik, duygusal ve sosyal durumunun tespiti amacıyla çeşitli test/envanter uygulanır, gözlem yapılır ve öğretmenlerle birlikte öğrencinin gelişimi değerlendirilir.

Davranış Yönetimi Programı

Tüm öğrencilerimizin yaşam boyu mutlu ve başarılı bireyler olmalarına yardımcı olacak olumlu davranışları ve değerleri benimseyip içselleştirerek kendi kendini yönetebilme/öz denetim becerisi kazanmaları hedeflenir. Saygı, sorumluluk ve azim gibi değerler ölçülebilir davranışlarla gözlemlenir ve öğretmenleri tarafından teşvik edilir. Eğer varsa alışkanlık haline gelen olumsuz davranışlarının değişmesi ve sönmesi için gerekli olan desteği sunan bir ‘Davranış Geliştirme Programı’ uygulanır. Bu süreçte öğrenci olumsuz davranışının nedenlerini fark eder, bu konuda okuldan ve ailesinden destek görür.

21. Yüzyıl Becerileri PDR Uygulamaları

Teknofen Koleji PDR Bölümü olarak yaratıcılık, iletişim, işbirliği, problem çözme ve eleştirel düşünme gibi 21. yy becerilerini geliştirmeye yönelik yürüttüğümüz çalışmalardır. Bu çalışmalara ailenin de katılması sağlanarak tam bir etkileşim ve öğrenme sağlanır.

Yaşam ve Kariyer Yolculuğu

Ortaokul dönemi kariyer seçiminin şekillenmesinde son derece etkilidir. Bu nedenle hazırlanan etkinliklerle ortaokul öğrencilerimizin kendilerini tanımalarına, kariyer bilinci oluşturmalarına destek olunur ve kariyer gelişim dosyaları oluşturmaları sağlanır.

Rehberlik Müdahale Uygulamaları

Önleyici ve iyileştirici rehberlik yaklaşımlarına uygun olarak gerekli görülen durumlarda uygulanan grup ve bireysel çalışmalardır. Öğrencilerle ilgili gözlemler ve uygulanan envanter sonucunda öğrencilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak liderlik, sosyal beceriler, arkadaşlık ilişkileri, kaygı, sınav kaygısı, öfke kontrolü, çalışma alışkanlıkları, motivasyon vb. konularda çalışmalar yapılır.

Teknofen Koleji Veli e-Bültenleri:

Velilerimizi, öğrencimizin yaş dönemi özelliklerine göre ihtiyaç duyacakları konularda bilgilendirmek amacıyla hazırlanan e-bültenlerdir.

Öğrenci Broşürleri

Öğrencilerimizin ihtiyaç duydukları konulara özel hazırlanan yayınlardır.

Okul-Aile İş Birliği ve Bireysel Danışma Hizmetleri

Okul ve Ailenin üzerlerine düşen rolleri en ideal şekilde gerçekleştirmek için ailenin eğitim süreçlerine katılımını ve güven esasına dayalı güçlü bir iş birliğini çok önemsiyoruz. Bu amaçla velilerimize yönelik farkındalık oluşturmak; bilgi ve farklı bakış açıları edinmelerine katkı sağlamak için öğrencilerimizin akademik, bireysel eğitim ve gelişimlerine dair çocukluk dönemi gelişim özellikleri, anne-baba rolleri ve tutumları, sorumluluk bilinci gibi konularda aile okulu çalışmaları ve seminerler düzenlenir.

Ayrıca öğrenciler ve ergenlik dönemi gelişim özellikleri, anne-baba rolleri ve tutumları gibi konularda veliler ile randevulu bireysel görüşmeler gerçekleştirilir ve velilere bilgilendirici materyaller gönderilir. Bir dönem içinde her öğrenci ve veli ile en az bir defa bireysel görüşme yapmak esastır. Özel durumlarda bu sıklık ihtiyaca göre arttırılır. Öğretmenlerle de düzenli olarak görüşülerek öğrencilerin gelişim süreçleri takip edilir.