• "Hayata Hazırlar"

Ölçme ve Değerlendirme Politikamız

  • Anasayfa
  • Ölçme ve Değerlendirme Politikamız

Ölçme ve Değerlendirme Politikamız

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME POLİTİKAMIZ

İLKELERİMİZ

Değerlendirme;

• Eğitim ve öğretim bilimsel bir süreçtir ve her bilimsel süreçte olduğu gibi ölçme ve değerlendirme ESASTIR.

• Ölçme ve değerlendirme amaç değil ARAÇTIR.

• Ölçme ve değerlendirme sonuç değil SÜREÇTİR.

• Ölçme ve değerlendirmenin temel amacı bireyin kendi gelişimi konusunda farkındalığını artırmaktır.

• Öğrenciler ölçme ve değerlendirme yoluyla kıyaslanamaz. Ölçme ve değerlendirme öğrenciye karşı tehdit amacıyla kullanılamaz.

• Ölçme ve değerlendirmenin amacı bireyin yaşamı boyunca izlerini taşıyacağı başarısızlık duygusunu yaratmak değildir.

• Ölçme-değerlendirme sonuçları değerlendirilirken ÇOCUĞUN YÜKSEK YARARI en temel ilke olarak gözetilir.

Özel Teknofen Koleji’nde ölçme ve değerlendirme üç ana eksen üzerinde yürütülür;

1. Kriterlerin belirlenmesi ve öğrencilere bildirilmesi,

2. Ölçme ve değerlendirme sürecine öğrencilerin katılımının sağlanması,

3. Öğrencilere ölçme ve değerlendirme sonuçlarıyla ilgili geri bildirimde bulunulması.

Genel ilkemiz;

“Öğrenciler, her türlü yeni bilgiyi kendi bireysel gelişim çizgisine uygun olarak öğrenebilir" ilkesidir. Öğrencileri, sınav-not kaygısına sürüklemeden, “öğrenmeyi öğrenme" becerilerini geliştirmek; araştırıcı, sorun çözücü ve yaratıcı niteliklerini artırmak temel hedeftir.

Okulumuzdaki tüm öğrenmelerin; öğretim programlarında belirtilen amaçlar ile kazanımlara yönelik ve planlı olması, yüksek nitelikte bir öğretim hizmeti eşliğinde gerçekleştirilmesi ve objektif bir şekilde değerlendirilmesi esastır. Bu nedenle, okullarımızda ölçme ve değerlendirme işlemleri tamamen bilimsel ve objektif bir yöntemle akademik bir anlayış içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde öğretim programlarında belirtilen amaçlar ile kazanımlar esas alınır. Ölçülecek kazanımın özelliğine göre ilgili dersin öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme esaslarına uyulur.

Özel Teknofen Koleji’nde uygulanan ölçme ve değerlendirme sistemleri/uygulamaları zaman içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda değişiklik gösterebilir ancak, değerlendirmeye verilen önemin hiçbir zaman azalmayacağı kesindir, çünkü ölçme ve değerlendirme bir eğitim sisteminin dönüt (feedback) mekanizmasıdır.

AMACIMIZ

Özel Teknofen Koleji eğitim ve öğretim ilkelerine uygun olarak;

a. Eğitim ve öğretim etkinliklerinin, öğrencinin bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor gelişim özelliklerine uygun olmasına özen gösterir.

b. Özel Teknofen Koleji’nin ders programlarında yer alan hedeflerin gerçekleşme düzeyini saptar.

c. Çalışmaları yürütürken okul yönetimi, bölüm başkanları, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü ve ilgili diğer bölümlerle işbirliği halindedir.

d. Çalışmalar bir yılı kapsayacak program doğrultusunda yürütülür.

e. Veli bilgilendirme ve veli katılımının sağlanması esastır.

HEDEFLERİMİZ

a) Öğrencilerin neleri, ne kadar öğrendiğini belirlemek ve sonuçlarına göre; öğrenme güçlüklerini, eksik ve hatalı yönlerini giderici önlemler alabilmek.

b) Eğitim ve öğretimin niteliğini artırmada ölçme ve değerlendirmeyi ana unsur haline getirmek, alandaki yenilikleri okulumuza kazandırmak.

c) Çalışmalarımızın geçerli ve güvenilir bir yapıda gerçekleştirilmesini sağlamak.

d) Çalışmaların bütüncül bir yapı ve belirli standartlarda yürütülebilmesi amacıyla koordinasyon disiplini oluşturmak.

e) “Öğrenmeyi öğretme” faaliyetlerini takip ederek, bireyin bilgi, beceri ve her türlü gelişim düzeyini en üst seviyeye çıkaracak göstergeler oluşturmak.

f) Öğrenme faaliyetlerindeki rehberlik çalışmaları için güvenilir ve güncel bir yapı oluşturmak.

g) Öğrencilerin bilgi teknolojilerini kullanarak öğrenme düzeylerinin sürekli farkında olmasını sağlamak.

h) Bir üst okula hazırlık sürecindeki öğrencilerin gerçek sınava benzer sınav yaşantıları ile karşılaşmalarını sağlayacak sınav ortamları ve denemeleri oluşturmak.

i) Öğrencilere yönelik elde edilen bilgilerin bir sistematik doğrultusunda muhafaza edilmesi (gelişim sürecini takip edebilmek ) için bilgi teknolojilerinden yararlanmak.

j) Öğrenme eksikliklerinin telafisi için yeni öğretim durumları (bireyin kişisel ihtiyacına göre) hakkında işbirliği yapmak.

k) Öğretim programlarının kazanımlar-içerik-eğitim yaşantıları-ölçme ve değerlendirme faaliyetleri açısından bütüncül bir yapıda yürütülebilmesine aracılık etmek.

l) Öğrencilerin öğrenme düzeyini belirleme ve izleme amacıyla; ilgili bölümler tarafından yazılı sınavlar, konu tarama testleri, genel değerlendirme sınavları, kazanım değerlendirme sınavlarını hazırlamak, uygulamak ve sonuçları rapor halinde ilgililere iletmek.

m) Öğrenci seçme ve yerleştirme amacıyla LGS-TYT-AYT Deneme Sınavı hazırlamak, bu amaçla hazırlanmış Deneme Sınavlarını uygulamak ve sonuçları rapor halinde ilgililere iletmek.

n) Değerlendirme sonuçlarını temel alarak, öğrencinin kendi ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri doğrultusunda özel programlar (etüt, kurs vb.) oluşturmak.

o) Kurumsal olarak yayınevleri ile iletişim kurmak, yıl içerisinde kullanılacak yaprak test, deneme sınavları ve soru bankası vb. türde yayınların teminini sağlamak.

p) Hazır bulunuşluk sınavları uygulayarak ders programlarının hazırlanmasına katkı sağlamak.

r) PYP ilke ve standartları doğrultusunda Öğrenci Gelişim Dosyası, rubrik, portfolyo (öğrenci ürün dosyası), proje değerlendirme, sunum değerlendirme vb. alternatif değerlendirme araçları geliştirmek ve uygulanma ilkelerini belirlemek.

s) Kurum çalışanlarının performans değerlendirme sürecini yürütmek ve veriler doğrultusunda gerekli önlemleri almak.

t) Veli, öğrenci ve çalışan memnuniyetini değerlendirmek amacıyla program oluşturmak ve ilgili birimlerle gerekli işbirliği ve koordinasyonu oluşturmak.