• "Hayata Hazırlar"

Ortaokul Eğitim Sistemimiz

Ortaokul Eğitim Sistemimiz

Ortaokul Eğitim Sistemimiz

Ortaokul eğitimimiz, 21. yüzyılın gerektirdiği tüm becerilere sahip bireyler yetiştirme hedefi doğrultusunda planlanmıştır.“21. yüzyıl becerileri genel olarak, öğrencilerin bilgi çağında başarılı olabilmeleri için geliştirmeleri gereken üst düzey becerileri ve öğrenme eğilimlerini ifade eder. Buna göre öğrencilerimiz için hedeflediğimiz bu becerileri; “Okuma/Dil Becerileri, Matematik Okuryazarlığı, Fen Okuryazarlığı, Bilgi Teknolojileri Okuryazarlığı, Medya ve Enformasyon Okuryazarlığı, Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme, İletişim ve İşbirliği, Yaratıcılık ve Yenilikçilik, Sosyal, Toplumsal ve Kültürlerarası Etkileşim, Liderlik ve Sorumluluk, Üretkenlik ve Hesap Verebilirlik, Girişimcilik ve Öz-Yönetim, Yaratıcılık ve Güvenilirlik, Liderlik ve Sorumluluk” şeklinde ifade edebiliriz.

Öğrencilerimizin akademik başarısını üst seviyeye çıkarırken onları derinlemesine düşünebilen, sorunları yaratıcı biçimde çözümleyebilen, takım halinde çalışabilen, farklı araçları kullanarak anlaşılabilir biçimde iletişim kurabilen, esnek, gerektiğinde inisiyatif alabilen, yeni ve işe yarar ürünler ortaya koyabilen, sürekli değişen teknolojileri öğrenme ve çok büyük bir bilgi yığınıyla başa çıkabilme becerilerini kazanmış bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Eğitim dünyasındaki yeni gelişmeleri yakından takip eden ve bu gelişmeler ışığında sürekli güncellenen ortaokul eğitimimiz ile akademik başarının önündeki engelleri kaldırıyor ve ulusal sınavlardaki başarılarının yanı sıra bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da varlık gösteren öğrenciler yetiştiriyoruz.

Özgün Etkili Akademik Eğitim

Teknofen Kolejinde, öğrencilerimizin akademik gelişimlerini artırmak için alışılmış eğitim yaklaşımı alışkanlıklarından farklı olarak “sonuç odaklı” değil, “süreç odaklı” anlayışla hareket edilir. Böylece “yaparak-yaşayarak öğrenme” felsefesini benimsemiş olan öğrencilerimizin; salt ezberden uzak, bilgiyi kullanabilen, düşünen, araştıran, potansiyellerinin ve yeteneklerinin farkında olan, zamanını planlı ve verimli kullanmayı bilen, hayattaki değişimleri kolayca karşılayabilecek eğitim ve donanımı almış bireyler olarak yetişmeleri akademik eğitimimizin ana hedefidir.