• "Hayata Hazırlar"

PDR Çalışmalarımız

PDR Çalışmalarımız

Kişiye Özgü Öğretim ve Rehberlik Modeli

Her bireyin kendine özgü bir öğrenme stili vardır. Öğrenme stilleri; kişinin yeni ve zor bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ve hatırlarken farklı, kendine özgü yollar kullanmasıdır. Bir öğrenme stili bir diğerinden iyi veya kötü değildir. Herkes yaşamı boyunca tüm stilleri kullanmakta ancak bir tanesini daha fazla tercih etmektedir. Bilimsel araştırmalar, insanların bilgiyi görsel, işitsel, kinestetik olmak üzere üç şekilde algıladığını göstermiştir.

Erken çocukluk döneminde daha çok genetik özelliklerle, yaş ilerledikçe de çevre şartlarına göre değişebilen bu öğrenme stillerinin hiç birisi diğerine göre üstün değildir. Öğrenim sürecindeki esas amaç bu üç özelliği de geliştirebilmektir.

Kişiye Özgü Öğretim Modeli, her öğrencinin öğrenme stilinin birbirinden farklı olabileceği ve her öğrencinin öğrenebileceği esasına dayanır. “Her insan ayrı bir âlemdir” gerçeğinden hareketle “Her öğrenci özeldir” anlayışını kabul eden ve bu hakikat ve anlayışa bağlı olarak öğrencilerin eğitim ve öğretim sürecindeki bireysel farklılıklarını, ilgi ve yetenek alanlarını dikkate alarak kişiye özgü planlanan ve uygulanan bir eğitim modelidir.

Böylece öğrencilerin öğrenme biçimlerindeki bireysel farklılıklarını belirleyip “Kişilerin öğrenme tarzları, onların parmak izleri kadar özeldir” tespitinden hareketle öğretim süreçleri planlanır. Bu modelde öğrencinin; yeni bir şey öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ve hatırlarken farklı ve kendine özgü yollar kullanması, keşfetmesi sağlanır. Bunun için öğrencilere kişisel öğrenme biçimleri ile ilgili bir test uygulanır. Bu test sonucunda her öğrenci için öğrenme biçimi, çalışma alışkanlıkları gibi birçok detayın yer aldığı bir öğrenme yolu belirlenir. Hem bireysel olarak öğrencinin hem de sınıfın öğrenme profili çıkarılarak dersler bu profile özgü planlanır ve işlenir.

Ayrıca öğrencilerimize her eğitim ve öğretim yılının başında hatırladıklarını tespite yönelik bir sınav uygularız. Amacımız bu sınav ile öğrencilerimizin bir önceki yıla ait kazanımlara hangi düzeyde sahip olduklarını belirlemek, eksik oldukları kazanımları tespit edip iyileştirici çalışmalar planlamaktır. Bunun yanında dönem içerisinde ve dönem sonlarında öğrencilerimizi düzenli olarak takip ederek öğrenme düzeyleri ve öğrenme eksikliklerini belirlemek amacıyla da sınavlar yaparız. Deneme sınavlarının sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerimizin eksik oldukları kazanımlara göre etüt çalışmaları planlanır.

Bireysel veya küçük gruplar halinde yaptığımız etüt çalışmalarında, aynı kazanımda yanlış yapan öğrenciler ile birlikte ders anlatımları ve soru çözümleri yapılır. Böylelikle sınavdan hemen sonra öğrencilerimizin konu eksiklikleri tamamlanarak öğretime devam edilir. Öğretmenlerimiz öğrencileri Eğitim Yönetim Teknolojileri (EYOTEK) sistemi üzerinden sürekli takip ederek kazanım eksiğine göre ek çalışma hazırlar.

Kişisel Öğrenme Stili Testi Kişiye Özgü Öğretim Modelinin ilk aşamasında öğrencilere rehberlik servisimiz tarafından geliştirilen Kişisel Öğrenme Stili Testleri uygulanır. Kişisel Öğrenme Stili Testi, öğrencinin hangi ortamlarda, ne şekilde çalışmasının daha verimli olabileceği konusunda öğrenci ve veliyi bilgilendirmek üzere oluşturulmuştur. Bu test ile “Nasıl Öğreniyorum?” sorusuna cevap aranır. Her insanın parmak izi nasıl farklı ve kendine özgüyse, öğrenmesi de farklıdır. Nasıl öğreneceğini bilen öğrenci doğru çalışır ve daha kısa sürede daha verimli şekilde öğrenir. Bu test sonucunda her öğrencinin kişisel öğrenme ve çalışma alışkanlıklarını belirten rapor alınır. Bu rapor eşliğinde rehber öğretmen öğrenciye ve veliye danışmanlık yaparak onları öğrencinin öğrenme stili konusunda bilgilendirir. Ayrıca her sınıf için sınıf raporları alınır. Sınıf raporları sayesinde öğretmen, sınıfındaki öğrencilerin genel öğrenme özelliklerini bilir ve dersini buna göre planlayarak işler.

“Kişisel Öğrenme Stili Testi” öğrencinin öğrenme şekline dair şu bilgileri verir:

• Ders çalışmaya başlama davranışı

• Zorluklar karşısında gösterdiği tutum

• Ders çalışmadaki sürekliliği ve konsantrasyonu

• Birden fazla işi aynı anda yapabilmesi

• Çalışma grupları tercihi

• Otorite ile çalışma tercihi

• Fiziksel çevre tercihi

• Çalışma saatleri tercihi

• Bilgiyi algılama yolları

• Düşünme biçimleri Kendi öğrenme stili hakkında bilgi sahibi olan kişilerin öğrenmeye ilgileri artar, daha iyi “öğrenen” olurlar.

Öğrenme stilinin farkına varan ve önemini bilen öğrenci, hem kendini hem de çevresindeki kişileri daha iyi anlar ve çevresiyle daha olumlu ilişkiler kurar. Öğrenme stilleri hakkında bilgilenen veliler, evdeki çalışma ortamının düzenlenmesini ve çalışma zamanını öğrenci için en verimli olacak şekilde planlar. Öğrencilerinin öğrenme stillerini bilmek, öğretmenin sınıfını daha iyi tanımasını, derslerini bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak tasarlamasını ve daha verimli bir öğrenme süreci oluşturabilmesini sağlar.